Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Kostnader ved arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag som ikkje blir dekka av nettleiga må kundane betale for. Under er det ei prisliste for slike oppdrag. Prisane er inkludert moms.

Type oppdrag Fakturering kr inkl. mva Merknad
Til og fråkopling av byggjeskap 4 500,00
Stengje eller tilkoplingsgebyr straum på dagtid 3 125,00
Forseglingsbrot, kunden har opna sjølv 1 000,00
Flytting av lågspentlinje pga husbygging Rekningsarbeid Kvart tilfelle må vurderast.
Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledning 0,00
Flytting av eksisterande inntakspunkt, luft Rekningsarbeid
Omlegging av inntaksleidning frå luft til jordkabel Rekningsarbeid Fakturerer etter medgått tid og materiell
Mellombels fråkopling av inntak etter ynskje frå installasjonseigar Rekningsarbeid Fakturerer etter medgått tid og materiell
Assistanse ved trefelling langs luftlinjer 0,00 Når arbeidet kan tilpassast Sognekraft sitt arbeidsprogram.
Flytting av kabelstikkleidning Rekningsarbeid
Flytting av kabelfordelingsskap Rekningsarbeid
Påvising av eigne jordkablar 0,00 Tid for påvising blir avtala med kunden når gravemeldinga blir handsama. Om kunden må ha påvising innan 3 dagar, og det kan tilpassst Sognekraft sitt arbeidsprogram, er påvisinga gratis. Må vi påvise etter krav frå kunden, og det ikkje kan tilpassast Sognekraft sitt arbeidsprogram, blir kunden belasta med kr 600,-.
Tilkopling av 3. fase i nett med 3-fase kabel, inkl ny målar 0,00
Flytting av kabel eller høgspentlinjer Normalt rekningsarbeid Kvart tilfelle må vurderast
Tilknyting til bustad Anleggsbidrag ifl regelverk
Tilknyting til hytte, sjøhus m.m. Anleggsbidrag ifl regelverk
Måling av elektromagnetisk felt frå eigne anlegg 650,00
Utrykking ved feil i nettkunden sitt interne anlegg. Dagtid 800,00 pluss 200,00 i transport. Kveld og helg: 1200,00 pluss 200,00 i transport Før Sognekraft sender ut folk etter oppfordring frå nettkunden, må nettkunde bli gjort merksam på at oppdraget fører til betaling til Sognekraft dersom feilen er på nettkunden sitt anlegg.
Kabelfeilsøking på eksterne anlegg i forsyningsområdet Medgått tid Timepris inkl. utstyr.

 

Footer

X
Du er no inne på nettstaden til nett-delen av konsernet Sognekraft.
OK

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.