Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Personvernerklæring – Sognekraft AS

Sognekraft AS fokuserer på å ivareta og verna om kundane våre sitt personvern. Vi handsamar personvernopplysingar i samsvar med gjeldande lovverk, i samsvar med personopplysingslova og personopplysingsføresegna. Personopplysingar er opplysingar og vurderingar som kan knytast til deg som kunde.

Denne personvernserklæringa skildrar kva personopplysingar vi mottek og samlar inn når du tingar og nyttar deg av tenester frå Sognekraft, og også kva vi gjer for å verna om personopplysingane.
Du bør gjera deg godt kjend med innhaldet i denne personvernerklæringa. Ved å tinga og ta i bruk våre tenester samtykkjer du til at vi handsamar personopplysingar i samsvar med denne personvernerklæringa, og dei rammer som til ei kvar tid vert sett utfrå gjeldande lovverk.

Handsamingsansvarleg
Sognekraft AS er ansvarleg for handsaminga av personopplysingar i samband med alle tenester som vert levert av Sognekraft.

Vår bruk av personopplysingar:

 • Registrering og bruk av personopplysingar
  Sognekraft handsamar dei personopplysingane du gjev opp når du registrerer deg hjå oss og opplysingar som du på annan måte frivilleg gjev frå deg, til dømes opplysingar om namn, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse, alder, oppvarmingskjelder, type og storleik på bustad og tal på peronar i husstand.
 • Kva personopplysingane vert nytta til
  Vi brukar personopplysingane for å gje deg dei tenester du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringa.
  Vi kan også nytte personopplysingane for å kunne tilpasse innhaldet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks- og marknadstrendar, og for å betre våre tenester.

Om bruk av informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som vert plassert på datamaskina din når du besøker ei nettside. Føremålet er både å gjere brukaropplevinga betre for deg ved at nettstaden hugse innstillingane dine, kva sider du har besøkt, innlogging og eventuelle brukarnamn og andre opplysningar som du har lagt inn og vil at nettsida skal hugse slik at du slepp å skrive dette inn for kvar gong. Vi brukar ikkje informasjonskapslar til å sjå kva nettsider du besøker etter at du har vore på nettsidene våre. Vi lagrar heller ikkje informasjon som gjer at vi kan identifisere deg som person.
Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgje personopplysningar i samband med  tenester, til dømes å fylle ut og sende inn skjema.

Viss du besøker denne nettstaden så samlar vi likevel inn avidentifiserte opplysningar om besøket gjennom verktøyet Google Analytics. Føremålet med dette er å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbetre og vidareutvikle informasjonstilbodet på nettstadane. Døme på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker ulike sider på nettstaden, kor lenge besøket varar, kva nettstadar brukarane kjem frå og kva nettlesarar som vert nytta.

Opplysningane vert behandla i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert meiner vi at vi ikkje kan spore opplysningane vi samlar inn tilbake til den enkelte brukar. Vi samlar inn heile IP-adressa, men IP-adressa vert avidentifisert slik at berre dei tre første gruppene i adressa vert bruk til å generere statistikk. Det vil seie at dersom IP-adressa består av nummera 195.159.103.82, vert berre 195.159.103.xx brukt. I tillegg vert IP-adressene behandla på aggregert nivå, det vil seie at all data vert slått saman til ei gruppe og ikkje behandla individuelt.

Døme på informasjonskapslar som vert nytta for Google Analytics er:
_ga: Vert sletta automatisk etter 2 år. Vert brukt for å skilje brukarar frå einannan.
_gid: Vert sletta automatisk etter 24 timar. Vert brukt for å skilje brukarar frå einannan.
_gat: Vert sletta automatisk etter 1 minutt. Vert brukt for å fordele trafikk/spørringar. Når Google Analytics vert distribuert via Google Tag Manager, vert denne informasjonen kalla _dc_gtm_ <egenskaps-id>.

Rettleiingar:

 

Samanstilling av personopplysingar
Sognekraft AS reserverer seg retten til å samanstille dine personopplysingar med personopplysingar frå andre kundar og opplysingar frå andre kjelder. Slik samanstilling vil alltid finne stad i anonymisert form, og kan til dømes danne grunnlag for råd om din energibruk. Det kan også tenkjast at Sognekraft vil nytte den samanstilte informasjonen for å tilpasse våre tilbod og marknadsføringsførespurnader til våre kundar.

Særleg om bruk av personopplysingar i tilknyting til marknadsføring
Vi brukar personopplysingar til å gje deg informasjon om tenester du kan ha interesse av.
Om du er eller har vore kunde av ei teneste kan du ved vilkåra av tenesta ha samtykkja til å ta imot elektronisk kommunikasjon som kunde. Sognekraft kan då sende deg førespurnader tufta på samtykkjet du gav i denne samanhengen.
Sognekraft kan også nytta telefon, e-post, SMS, Facebook og andre digitale kommunikasjonskanalar til marknadsføring. Denne marknadsføringa vert gjennomført i samsvar med den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike førespurnader kan du når som helst og utan kostnad reservere deg mot dette.
Dersom du ikkje er eller har vore kunde, vil vi nytte elektronisk marknadsføring, til dømes nyhendebrev, om du eksplisitt har samtykkja til å motta slik marknadsføring.

Oppbevaring og lagring av personopplysingar
Vi oppbevarar personopplysingar i samsvar med gjeldande lovgjeving og har kontinuerlege tiltak for å sikre krava til konfedensialitet, tilgjenge og integritet.
Personopplysingane dine vil berre verte lagra så lenge Sognekraft har eit sakleg behov for dette, og ikkje under nokon omstende lenger enn det som følgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving. Når Sognekraft ikkje lenger har sakleg behov for lagring av personopplysingar, vil opplysingane bli sletta eller anonymisert.

Utlevering av personopplysingar – teieplikt
Vi vil ikkje utlevere personopplysingar som vedkjem deg eller nokon i same husstand til utanforståande, unnateke når utlevering av personopplysingar skjer:

 • Med samtykkje frå den som opplysingen gjeld
 • Med heimel i lov eller føresegn gjeve med heimel i lov
 • Etter pålegg frå ein domstol eller annan styresmakt
 • Som ledd i betalingsinnkreving mv. der det føreligg saklege grunnar

Teieplikta er likevel ikkje til hinder for at Sognekraft tilgjengeleggjer ovannemnde personopplysingar for dei verksemder som etter avtale med Sognekraft førestår den tekniske eller administrative drifta av våre tenester.
Når vi gjev personopplysingar til verksemder som nemnt he, sikrar vi at desse tredjepartane rettar seg etter Sognekraft sine krav til handsaming og bruk av personopplysingar og den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving.
Sognekraft kan vidare gje tredjepartar tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Dine rettar
Du har til ei kvar tid rett til innsyn i dei opplysingar som Sognekraft har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysingar i samsvar med gjeldande lovgjeving.

Revisjon av denne personvernstadfestinga
Vi kan endre denne personvernstadfestinga dersom:

 • Handsaminga av personopplysingar vert endra
 • Revisjon vert vurdert som nødvending grunna endring i lover eller føreskrifter gjeve i medhald av lov

Sognekraft vil gjere alle endringar godt synlege, men vi tilrår på generelt grunnlag at du les denne personvernstadfestinga med jamne mellomrom ved besøk på våre heimesider.

Førespurnader
Du kan ta kontakt med vårt kundesenter dersom du vil ha meir informasjon om Sognekraft si handsaming av personopplysingar.

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.