Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Personvernstadfesting – Sognekraft AS

Sognekraft AS fokuserer på å ivareta og verna om kundane våre sitt personvern. Vi handsamar personvernopplysingar i samsvar med gjeldande lovverk, i samsvar med personopplysingslova og personopplysingsføresegna. Personopplysingar er opplysingar og vurderingar som kan knytast til deg som kunde.

Denne personvernstadfestinga skildrar kva personopplysingar vi mottek og samlar inn når du tingar og nyttar deg av tenester frå Sognekraft, og også kva vi gjer for å verna om personopplysingane.
Du bør gjera deg godt kjend med innhaldet i denne personvernstadfestinga. Ved å tinga og ta i bruk våre tenester samtykkjer du til at vi handsamar personopplysingar i samsvar med denne personvernstadfestinga, og dei rammer som til ei kvar tid vert sett utfrå gjeldande lovverk.

Handsamingsansvarleg
Sognekraft AS er ansvarleg for handsaminga av personopplysingar i samband med alle tenester som vert levert av Sognekraft.

Vår bruk av personopplysingar:

 • Registrering og bruk av personopplysingar
  Sognekraft handsamar dei personopplysingane du gjev opp når du registrerer deg hjå oss og opplysingar som du på annan måte frivilleg gjev frå deg, til dømes opplysingar om namn, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse, alder, oppvarmingskjelder, type og storleik på bustad og tal på peronar i husstand.
 • Kva personopplysingane vert nytta til
  Vi brukar personopplysingane for å gje deg dei tenester du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringa.
  Vi kan også nytte personopplysingane for å kunne tilpasse innhaldet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks- og marknadstrendar, og for å betre våre tenester.
 • Om bruk av informasjonskapslar
  På nokre oppslagssider på www.sognekraft.no kan det bli nytta informasjonskapslar, også kalla cookies. Dette kan til dømes gjelda på Min side-løysinga, og i tilfelle vert det opplyst om dette på førehand. Informasjonskapslar vert nytta for å gjere www.sognekraft.no meir brukarvennleg. Informasjonskapslar vert ikkje nytta for å samle sensitiv personleg informasjon. Du sjølv kan til ei kvar tid gjere endringar i nettlesaren din og blokkere informasjonskapslar.

Samanstilling av personopplysingar
Sognekraft AS reserverer seg retten til å samanstille dine personopplysingar med personopplysingar frå andre kundar og opplysingar frå andre kjelder. Slik samanstilling vil alltid finne stad i anonymisert form, og kan til dømes danne grunnlag for råd om din energibruk. Det kan også tenkjast at Sognekraft vil nytte den samanstilte informasjonen for å tilpasse våre tilbod og marknadsføringsførespurnader til våre kundar.

Særleg om bruk av personopplysingar i tilknyting til marknadsføring
Vi brukar personopplysingar til å gje deg informasjon om tenester du kan ha interesse av.
Om du er eller har vore kunde av ei teneste kan du ved vilkåra av tenesta ha samtykkja til å ta imot elektronisk kommunikasjon som kunde. Sognekraft kan då sende deg førespurnader tufta på samtykkjet du gav i denne samanhengen.
Sognekraft kan også nytta telefon, e-post, SMS, Facebook og andre digitale kommunikasjonskanalar til marknadsføring. Denne marknadsføringa vert gjennomført i samsvar med den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving. Dersom du ikkje ynskjer å motta slike førespurnader kan du når som helst og utan kostnad reservere deg mot dette.
Dersom du ikkje er eller har vore kunde, vil vi nytte elektronisk marknadsføring, til dømes nyhendebrev, om du eksplisitt har samtykkja til å motta slik marknadsføring.

Oppbevaring og lagring av personopplysingar
Vi oppbevarar personopplysingar i samsvar med gjeldande lovgjeving og har kontinuerlege tiltak for å sikre krava til konfedensialitet, tilgjenge og integritet.
Personopplysingane dine vil berre verte lagra så lenge Sognekraft har eit sakleg behov for dette, og ikkje under nokon omstende lenger enn det som følgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving. Når Sognekraft ikkje lenger har sakleg behov for lagring av personopplysingar, vil opplysingane bli sletta eller anonymisert.

Utlevering av personopplysingar – teieplikt
Vi vil ikkje utlevere personopplysingar som vedkjem deg eller nokon i same husstand til utanforståande, unnateke når utlevering av personopplysingar skjer:

 • Med samtykkje frå den som opplysingen gjeld
 • Med heimel i lov eller føresegn gjeve med heimel i lov
 • Etter pålegg frå ein domstol eller annan styresmakt
 • Som ledd i betalingsinnkreving mv. der det føreligg saklege grunnar

Teieplikta er likevel ikkje til hinder for at Sognekraft tilgjengeleggjer ovannemnde personopplysingar for dei verksemder som etter avtale med Sognekraft førestår den tekniske eller administrative drifta av våre tenester.
Når vi gjev personopplysingar til verksemder som nemnt he, sikrar vi at desse tredjepartane rettar seg etter Sognekraft sine krav til handsaming og bruk av personopplysingar og den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving.
Sognekraft kan vidare gje tredjepartar tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Dine rettar
Du har til ei kvar tid rett til innsyn i dei opplysingar som Sognekraft har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysingar i samsvar med gjeldande lovgjeving.

Revisjon av denne personvernstadfestinga
Vi kan endre denne personvernstadfestinga dersom:

 • Handsaminga av personopplysingar vert endra
 • Revisjon vert vurdert som nødvending grunna endring i lover eller føreskrifter gjeve i medhald av lov

Sognekraft vil gjere alle endringar godt synlege, men vi tilrår på generelt grunnlag at du les denne personvernstadfestinga med jamne mellomrom ved besøk på våre heimesider.

Førespurnader
Du kan ta kontakt med vårt kundesenter dersom du vil ha meir informasjon om Sognekraft si handsaming av personopplysingar.

Footer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.