Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Lover og forskrifter

Sognekraft er underlagt mange lover og forskrifter. Her finn du lenker til dei mest relevante lovene og forskriftene som regulerer nettselskapet si verksemd og forholdet til nettkundane.

LOVER

> Energiloven (LOV 1990-06-29 nr 50)

Overordna lov som energiselskap opererar ut frå.

> El-tilsynsloven (LOV 1929-05-24 nr 04)

Nettselskapa er pålagt å føre tilsyn.

> Forbrukerkjøpsloven (LOV 2002-06-21 nr 34)

Gjeld også for avtale mellom privatkundar og nettselskap (overføring av elektrisk energi).

> Inkassoloven (LOV 1988-05-13 nr 26)

> Foreldelsesloven (LOV 1979-05-18 nr 18)

FORSKRIFTER

> FOR 2004-11-30 nr 1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Krav til kvaliteten på spenningen som vert levert til sluttbrukar.

> FOR 2005-12-20 nr 1626: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Krav som nettselskapet må rette seg etter ved bygging og drift av nettet.

> FOR 2006-04-28 nr 458: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Tryggleiksforskrifter for alle – både elektrofagfolk og andre – som skal arbeide på/i nærleiken av elektriske anlegg.

> FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Gjeld bl.a. inntekt til nettselskapet, kompensasjon til sluttbrukarane ved svært langvarige straumbrot og tariffar.

> FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Gjeld bl.a. måleverdiar og korleis avrekning skal verta utført.

> FOR 2007-12-28 nr 1753: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

> FOR 2007-06-29 nr 830: Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

> FOR 1998-11-06 nr 1060: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Alle som eig eit elektrisk anlegg (dvs. alle som eig ein bustad/bygning der det er innlagt straum) er pålagt å sørga for at anlegget tilfredsstiller denne forskrifta.

> FOR 2008-10-31 nr 1164: Forskrift om elektrisk utstyr

> FOR 2006-06-06 nr 591: Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker

> FOR 1993-12-14 nr 1133: Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Footer

X
Du er no inne på nettstaden til nett-delen av konsernet Sognekraft.
OK

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.