Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.
Byggje og grave

Byggje og grave

Gravemelding

Ta kontakt med Sognekraft før du startar å grava. For å få søknadsskjema med kart klikk HER
Kabelpåvising før graving er viktig for å unngå skader på liv og helse. I tillegg kan det førebygge straumavbrot.

Leveringstid innan 5 arbeidsdager frå bestillingstidspunkt. Utføring innan utløpet av påfylgjande arbeidsdag mot hastetillegg.

Påvising av Sognekraft sine kablar er gratis. Private kablar vert påvist mot betaling.

Instruks for graving nær ved Sognekraft nettanlegg


Bestilling og avbestilling av byggjestraumskåp
Treng du straumuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du få tilkopla midlertidig byggjestraum iform av eit byggjeskåp. Kostnad i samband med etablering av byggjestraumen, vert dekka av bestillar eller utbyggjar. Jording for det permanente anlegget – jordelektroden – vert vanlegvis lagt under eller rundt sålen på huset/ bygget. Ver derfor tidleg ute med å bestille levering og legging av jordelektrode og plassering av tilknytingsskåp hjå din elektroentreprenør. For å bestille byggjestraum du fylle ut dette skjemaet.

For å avbestille byggjestraumen kan du sende ein epost til byggjestraum@sognekraft.no og skrive «Avbestilling og evt ref.nr / skåpnr for byggjestraumen» i overskrifta.

Kabel – levering – legging – ansvar
Stikkledning (kabel) vert levert i samsvar til melding frå installatør. Tilknytingspunkt må vere kjent.

Sognekraft nyttar jordkabel med minimum tverrsnitt på 4×25 mm2 aluminium fram til næraste tilknytingspunkt. På denne kabelen er det og fiberrøyr. Dette røyret skal førast inn til eit skøyte-/termineringspunkt i tilknytingsskåpet, og skal tettast for seinare bruk.

Røyrføring, inntrekking og tilkopling av stikkledning og avslutting av fiberrøyr er byggherre/installatør sitt ansvar.

Graving av grøft frå anvist mast/kabelskap frem til inntakspunktet avtales med bestillar / utbyggjar. Graving bør skje i perioden 15. mai til 15. oktober.

Kabelen skal liggja i sand eller sandjord, minimum 60 cm under planert terreng. I same grøft kan du legge både telefon og TV-kabel. Innbyrdes avstand mellom kablane skal være minimum 10 cm.

Byggherren er ansvarlig for å skjerma kabelen mot skade i heile anleggsperioden. Eventuelle reparasjonar vert belasta byggherren.

NB: Kablar som vert lagt rett over vatn – og kloakkleidningar kan by på problem ved seinare oppgraving. Lag gjerne ei målsett skisse over kabeltrase og oppbevar den i sikringsskåpet ditt.

Melding av elektriske anlegg (melding om installasjonsarbeid)
Så snart du bestiller elektroentreprenør, vil elektroentreprenøren sende ei førehandsmelding til Sognekraft. Ein situasjonsplan skal innsendast saman med denne meldinga. Det er ein plan som viser korleis bustaden eller fritidsbustaden er plassert på tomten, med avmerka stad for ynska tilknytingspunkt. Ut frå desse opplysningane startar Sognekraft planlegging for framføring av permanent straum til anlegg ditt. Elektroentreprenøren sender ferdigmelding til Sognekraft når anlegget er ferdig. Elektroentreprenøren lagar deretter ei erklæring til eigar eller brukar av anlegget. Denne erklæringa viser at installasjonen er utført i samsvar med tryggleikskrava.

Anleggsbidrag
Ved tilknyting av nye installasjonar, endringar i eksisterande installasjonar etc. som medfører auka overføringskapasitet av straum, vert det berekna eit anleggsbidrag til Sognekraft i samsvar med gjeldande retningslinjer. Meir om anleggsbidrag.

Nettariff
Snakk med din elektroentreprenør med omsyn til val av riktig nettariff. Sognekraft har nettariffar basert på installasjonen sitt overbelastningsvern / hovudsikring. Det er du som installasjonseigar som må velje kor stor hovudsikring din installasjon har behov for.

Permanent tilknyting av ny installasjon – demontering av byggestraumskåp
Når Sognekraft mottek elektroentreprenøren si ferdigmelding, vil anlegget normalt få tilkopla spenning og målar i løpet av dei tre næraste arbeidsdagane.

Om ikkje anna er avtalt, kan Sognekraft demontere byggestraumskåpet samtidig med at den permanente spenninga vert tilkopla.

Footer

X

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.